Oplatí sa poistiť si hospitalizáciu? - BROKERIA

Oplatí sa poistiť si hospitalizáciu?

//Oplatí sa poistiť si hospitalizáciu?
Brokeria - Finančné sprostredkovanie - Blog

Píše Pavel Oravec


Poistná matematika je základnom poisťovníctva. Poistní matematici sú cenení odborníci, ktorí sa starajú o to, aby čiastka, ktorú vyberie poisťovňa od svojich poistníkov bola väčšia ako náklady, ktoré jej vzniknú na poistné plnenie. Poistníci sú zase tí ľudia, ktorí sa rozhodnú platiť peniaze za to, že poisťovňa preberie za nich riziko finančnej straty pri poistnej udalosti. Teda napríklad poistník sa rozhodne poistiť si svoj dom na 100 000 eur s tým, že ak jeho dom vyhorí, odpláva, zničí ho zemetrasenie, dostane túto poistnú sumu. Úlohou poistného matematika je vypočítať výšku poistného tak aby poisťovňa bola schopná riziko poistenia tohto domu na seba prevziať. Ak nastane situácia, že poistník o svoj dom príde v dôsledku vyššie uvedeného, tak poisťovňa musí mať dostatok financií, aby mu mohla vyplatiť 100 000 eur a ideálne, aby jej ešte niečo ostalo pre vlastné náklady a zisk.

Pri diskusiách so svojimi klientami a nielen s nimi sa častokrát dostávam k téme poistných pripoistení resp. k tomu, aké pripoistenia sa oplatí poisťovať. V prvom rade treba prijať fakt, že vo vzťahu klient-poisťovňa platí, že poisťovňa bude mať vždy navrch. Teda klient v dlhodobom horizonte zaplatí viac na poistnom ako dostane na poistných plneniach. A aj keď sa nájdu výnimky, sú to len tie, ktoré potvrdzujú pravidlo. Takisto však treba povedať, že to je skôr dobré ako zlé, hlavne pre klientov. Pretože poisťovne, ktoré by svojim klientom platili viac ako vyberali na poistnom by nemohli fungovať, skrachovali by a v konečnom dôsledku tým svojich klientov poškodili viac. Ani v potravinách predsa neočakávame, že budeme mať chlieb za nižšiu cenu ako boli náklady na jeho výrobu.

Na druhej strane, pre potenciálnych klientov poisťovní je zaujímavé vedieť, ktoré pripoistenie sa oplatí viac a ktoré menej. Hlavne v zmysle zaplateného poistného voči pravdepodobnosti poistnej udalosti. V seriáli textov sa budeme postupne venovať jednotlivým pripoisteniam životného a rizikového poistenia a poskytneme Vám náš (nie zaručene jediný správny) pohľad na to, ktoré poistenia sa klientom oplatia viac a ktoré menej. Začneme pripoistením dennej dávky pri hospitalizácii.

Pripoistenie pobytu v nemocnici

Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu alebo choroby je také pripoistenie, v ktorom si klient s poisťovňou dohodne dennú dávku, ktorú mu poisťovňa vyplatí ak bude hospitalizovaný v nemocnici. Typicky ide o pobyty, ktoré trvajú minimálne jednu noc a pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z počtu nocí strávených v nemocnici.

Pr. Klient musí byť po úraze hospitalizovaný 8 dní v nemocnici a je poistený na 10 eur / denne. Poistné plnenie bude 70 eur, pretože v rámci 8 dní strávil v nemocnici 7 nocí.

Ak by sme sa rozhodovali o tom, či uzavrieť pripoistenie hospitalizácie a skúmali by sme, či sa nám zaplatené poistné môže niekedy v nejakej miere vrátiť, mohli by sme postupovať takto:

Z dostupných zdrojov (nczisk.sk), vieme zistiť počet hospitalizovaných na Slovensku za posledné roky.

V tabuľke vidíme počet ukončených hospitalizácií podľa pohlavia v jednotlivých vekových kategóriách. Za hospitalizáciu považujeme každé ukončenie hospitalizácie na jednom oddelení, a to či už bola ukončená prepustením, úmrtím alebo preložením pacienta na iné oddelenie alebo do iného zariadenia.

Napríklad počet hospitalizácií u mužov medzi 20. a 24. rokom života je 67,1 na 1 000 obyvateľov za rok, teda 6,71 hospitalizácie na 100 mužov. A teda jeden 20-ročný muž bude štatisticky hospitalizovaný 0,0671 krát. Ak máte práve 20 rokov a ste muž, tak pravdepodobnosť, že budete v jednom kalendárnom roku hospitalizovaný v nemocnici je 6,71 percenta.

Vieme spočítať aj to, koľko dní bude človek medzi dožitým 1. a 85. rokom života hospitalizovaný. Zámerne vynechávam riadok tabuľky, ktorý sa týka novorodencov (0), pretože u nich je viac ako 100 percentná pravdepodobnosť že budú hospitalizovaní. Narodia sa totižto v nemocnici (to je hospitalizácia) a mnohí z nich sa tam počas prvého roku svojho života vrátia. Avšak poistiť človeka pred jeho narodením nie je možné, preto túto kategóriu nebudeme do výpočtov počítať.

Koľko dní strávim v nemocnici?

Na základe prepočtov pravdepodobnosti hospitalizácie v jednotlivých rokoch nám u mužov vyjde číslo 21 a u žien je to 19,88 hospitalizácií za dobu života medzi 1. a 84. rokom. Keďže poisťovne už nepoznajú rozdiel medzi poistením muža a ženy a poisťujú obidve pohlavia za rovnakú cenu, musíme  brať do úvahy celkový počet hospitalizácií na jedného človeka bez ohľadu na pohlavie – viď. tabuľka, stĺpec total na 1 000 obyvateľov. To je 20,78.

Už teda vieme, že priemerný človek bude do 84. roku života takmer 21 krát hospitalizovaný v nemocnici. Ak chceme vedieť, koľko trvala priemerne jedna hospitalizácia, musíme sa vrátiť na stránku nczis.sk a zistiť, že jedna hospitalizácia trvala v roku 2014 priemerne 6,7 dňa. Jednoducho tak vieme prísť na to, že priemerný človek na Slovensku strávi v nemocnici za svoj život (1 až 84.rok) 139 dní.

Čo to znamená?

Pri rozhodovaní o poistení si hospitalizácie musíme zohľadniť ešte jednu vec. Drvivá väčšina ľudí sa sama rozhoduje o poistení a jeho parametroch až v čase, keď sú zárobkovo činní a toto poistenie si budú sami platiť. Takisto poisťovne obmedzujú poistenie hospitalizácie pre svojich klientov vekom a takéto pripoistenie môže väčšinou klient mať maximálne ako 65-ročný. Obmedzíme teda naše prepočty na vek 20 – 64 rokov. Po rovnakých prepočtoch dostaneme nasledovné čísla.

Muži Ženy Bez ohľadu na pohlavie
Počet hospitalizácií medzi 1. – 84. rokom 21 19,88 20,78
Počet dní 140,7 133,19 139,23
Počet hospitalizácií medzi 20. – 64. rokom 6,64 12,97 9,90
Počet dní 44,49 86,90 66,33

 

V dobe medzi 20. a 64. rokom života bude priemerný muž hospitalizovaný viac ako 44 dní a priemerná žena viac ako 86 dní. Priemerný človek bez ohľadu na pohlavie bude hospitalizovaný 66,33 dňa.

Koľko také pripoistenie stojí?

Podmienky ponúk jednotlivých poisťovní na Slovensku sa pri poistení hospitalizácie líšia nielen cenovo, ale napríklad aj vekom, do ktorého môže mať klient toto pripoistenie zakúpené.

Prehľad cien a podmienok vybraných poisťovní:

Allianz Aegon AXA Basler Generali NN ČSOB     Metlife
Poistná suma 10 eur/deň 16,5 29,52 27 21,6 29,4 26,4       23,44 15,81
Poistenie do veku 65. 62. 75. 55. 65. 65.         75. 65.
Priemerná cena na trhu 23,71

 

Ročné poistné uvedené v tabuľke je kalkulované pre 20-ročného človeka. Ceny jednotlivých poisťovní sú bez započítania dodatočných zliav, ktoré jednotlivé poisťovne uplatňujú ak si napríklad zakúpite aj iné produkty. Vzťahujú sa na prvú rizikovú skupinu, teda na klientov, ktorí vykonávajú nerizikové povolanie.

Oplatí sa mi to?

Počítajme prípad priemerného obyvateľa Slovenska, ktorý sa v 20. roku svojho života rozhoduje aké poistenie si kúpi. Ak uvažuje o pripoistení hospitalizácie, tak môže premýšľať nasledovne:

Priemerná cena pripoistenia hospitalizácie na poistnú sumu 10 eur /deň na trhu je 23,71 eur / ročne. Ak si toto poistenie chcem kúpiť na dobu do 65. roku života, tak ho budem platiť presne 40 rokov. Za celú dobu poistenia tak zaplatím 950 eur. Štatisticky budem za túto dobu hospitalizovaný 66 dní, teda na poistnom plnení dostanem 660 EUR.

Čo sa týka počtu hospitalizácií, tak vyhliadka na dobu produktívneho života je výrazne odlišná u mužov a žien. Kým 20-ročný muž môže očakávať, že bude do 65. roku hospitalizovaný zhruba 44 dní. 20-ročnú ženu čaká viac ako 87 dní hospitalizácie. (Áno, nezanedbateľná časť bude súvisieť s tehotenstvom, pôrodom a sprevádzaním pri hospitalizácii dieťaťa.)

Ak teda 20-ročný muž zaplatí 950 eur na poistenie hospitalizácie do 65.roku, v poistných plneniach môže očakávať zhruba 450 eur. 20-ročná žena štatisticky dostane na poistných plneniach takmer 870 eur.

Záver

Ak uvažujete nad pripoistením hospitalizácie, tak rátajte s tým, že štatisticky ho preplatíte takmer  1,5-násobne. Je však oveľa vyššia pravdepodobnosť, že budete počas svojho života hospitalizovaný ak ste žena. U žien sa potenciálne poistné plnenie takmer vyrovná zaplateným nákladom.  Ak ste muž, tak za toto pripoistenie zaplatíte 2-krát viac ako môžete potenciálne štatisticky dostať.

 

Autor je finančný sprostredkovateľ a analytik spoločnosti Brokeria a.s.