Slováci investujú opačne, ako by mali - BROKERIA

Slováci investujú opačne, ako by mali

//Slováci investujú opačne, ako by mali

Keď sú trhy na vrcholoch, treba predávať a opačne. Na Slovensku však na vrcholoch najradšej nakupujeme a pri poklesoch predávame.

Po rekordnom roku 2021, keď Slováci investovali do podielových fondov historicky najviac peňazí, prišli dva roky, keď je o investovanie na Slovensku menší záujem. Napriek tomu, že trhy v aktuálnom roku rastú, do podielových fondov priteká podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) menej peňazí, ako je dlhodobý priemer.

„Podľa SASS je priemer čistých prírastkov do fondov za posledných desať rokov približne 640 miliónov EUR. V jednotlivých rokoch sú ale značné rozdiely. Kým v roku 2021 to bolo viac ako jeden a pol miliardy EUR, vlani prišlo do fondov už len 540 miliónov a tento rok to vyzerá tak, že skončíme pod 500 miliónmi čistých prírastkov,“ hovorí Martin Kalina, investičný analytik spoločnosti Brokeria, a.s.

Zníženie záujmu o podielové fondy v tomto roku môže súvisieť s vysokou infláciou a zvýšenými nákladmi domácností, ktorým tak ostáva menej peňazí na tvorbu rezerv. Pri pohľade do histórie ale vidíme, že pokiaľ trhy rastú, Slováci investujú viac. Ak sa trend otočí a jeden rok akcie prerábajú, slovenské domácnosti investujú menej a tento trend si držia štandardne ešte dva roky po poklese trhov. Ak napríklad v roku 2015 americký akciový index S&P 500 klesal, na Slovensku prišlo do fondov v rokoch 2016 aj 2017 menej prostriedkov ako v roku 2014, keď tento index ešte rástol. Rovnaký vývoj vidíme aj v súčasnosti.

Posledné roky sa otáča trend vo vnímaní rizika a investori vkladajú prostriedky viac do akciových fondov. Od začiatku roka do konca augusta podľa dát SASS čisté predaje týchto fondov narástli o viac ako 315 miliónov EUR. Nasledujú realitné podielové fondy, ktoré spravujú o 144 miliónov viac ako na začiatku roka. Na druhej strane napríklad z veľmi obľúbených zmiešaných a dlhopisových podielových fondov v tomto roku prostriedky odchádzajú. Čisté predaje zmiešaných fondov sú zatiaľ mínus 168 miliónov EUR a dlhopisových mínus 145 miliónov EUR.

Aká je teda optimálna investičná stratégia?

Optimálne riešenie je zriadiť si sporenie do fondov a cez trvalý príkaz investovať pravidelne. Vtedy klient využíva aj poklesy na trhu vo svoj prospech, keď za rovnakú sumu nakupuje viac podielov. V čase, keď sa trend otočí a trhy začnú rásť, klient zarába viac. Čo sa týka portfólia, odporúčame diverzifikáciu, keď klient investuje do akcií, dlhopisov, prípadne realitných fondov. Vtedy nemusí riešiť, ktorému aktívu sa momentálne darí viac a ktorému menej,“ dodáva Martin Kalina.

 

Zdroj grafu:

Podielové fondy Slovenská asociácia správcovských spoločností, www.ass.sk

Výkonnosť S&P 500, www.macrotrends.com

*Dáta sú dopočítané priemerným mesačným prírastkom za obdobie 01.01-31.08.2023

 

Dôležité upozornenie

Tento marketingový materiál vytvorila Brokeria, a.s. so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 6353/B a je platný k 3.10.2023. Tento materiál má iba informatívny charakter, nepredstavuje ponuku cenných papierov, ani investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, nepredstavuje ani nenahrádza informácie podľa príslušných právnych predpisov, najmä informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku klientov, rizikách, kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo prospekt (štatút fondu), ktoré tiež obsahujú aj úplné názvy fondov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by sa zoznámiť aj s vyššie uvedenými dokumentami, ktoré sú dostupné v sídle Brokeria, a.s., na www.brokeria. sk alebo u finančného sprostredkovateľa. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy priebežných poplatkov ako aj ďalších nákladov, avšak nezohľadňuje odmenu za sprostredkovanie investičnej služby. Hodnota investície môže rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou sú spojené riziká, bližšie informácie o rizikách sú uvedené v štatúte a v KIID príslušného fondu. Návratnosť investície v cudzej mene môže stúpať a klesať v dôsledku menových výkyvov. Rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môže zmeniť. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy provízií, poplatkov ako aj ďalších nákladov. Hoci informácie obsiahnuté v tomto materiáli boli získané zo zdrojov, ktoré Brokeria pokladá za spoľahlivé, Brokeria nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto materiáli.