Čo znamená dôchodkový strop pre ľudí - BROKERIA

Čo znamená dôchodkový strop pre ľudí

//Čo znamená dôchodkový strop pre ľudí

Hoci sa mnohým slovenským pracujúcim javí stanovenie maximálneho veku odchodu do dôchodku ako dobrý nápad, sami predkladatelia tejto zmeny priznali, že môže mať z viacerých pohľadov negatívny dopad na kvalitu života ľudí na dôchodku. Najmä tú finančnú. Pozrime sa preto na to, ako sa vysporiadať s tým, že každý bude mať nárok na odchod do dôchodku vo veku 64 rokov.

Poznámka: Cieľom tohto článku nie je hodnotiť, či je tento krok správny ani to, aká je za týmto krokom politika. Spoločnosť Brokeria nie je naviazaná na žiadnu ideológiu a nie je politicky angažovaná.

 

Vychádzajme z toho, čo je aj v dôvodovej správe a v doložke dopadov samotného návrhu zákona, ktorým bol dôchodkový strop zavedený. Tam sa uvádza, že „výška novopriznaných dôchodkov by sa automaticky (pozn.: prijatím dôchodkového stropu) znížila o takmer 10 % v porovnaní so súčasnou legislatívou vplyvom menšieho počtu odpracovaných rokov…“ V ľudskej reči to znamená, že priemerný dôchodca na Slovensku by mal dôchodok nižší o 45 eur, ako keby sa legislatíva nemenila a ak uvažujeme v dnešných cenách tovarov a služieb (pre jednoduchosť nebudeme zohľadňovať infláciu). Zároveň bude dôchodca poberať takýto nižší dôchodok dlhšie obdobie, nakoľko priemerný vek dožitia sa na Slovensku neustále zvyšuje. Počítame preto s poberaním renty z vlastných úspor do veku 89 rokov.

Legislatíva je teda daná a tú bežný občan neovplyvní. Môže sa však prispôsobiť, aby sa ho táto zmena negatívne nedotkla. Toto sú dva základné kroky:

Krok prvý: 2. pilier

Krokom číslo jedna je vstup do 2. dôchodkového piliera uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a zvolenie si fondu investujúceho do akcií. Z nich sú najlepšie indexové fondy. Tie totiž dokážu sporiteľom zhodnotiť ich úspory najlepšie.

Súčasní sporitelia majú možnosť skontrolovať si svoj výpis z dôchodkového účtu 2. piliera a ak majú zvolený iný fond, mali by si presunúť úspory taktiež do indexového fondu. To platí pre všetkých, ktorí majú do dôchodku 15 a viac rokov, teda všetci vo veku do 49 rokov. Starší klienti by sa mali poradiť so svojím finančným odborníkom, ako využiť indexové fondy počas zostávajúcich rokov sporenia. So zmenou fondov v 2. pilieri ochotne pomôžu klientom naši finanční sprostredkovatelia.

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov v AXA DSS, ktoré vyjadruje rozdiel medzi výkonnosťou dlhopisových, akciových a indexových fondov.

Krok druhý: vlastný dôchodok

2. pilier je len základným krokom k lepšiemu dôchodku nezávislému na legislatívnych zmenách. Tým kľúčovým krokom je založenie si vlastného sporenia nenaviazaného na štátny systém zabezpečenia na starobu. Takéto sporenie dáva budúcim dôchodcom slobodu v tom, ako sa budú na dôchodku mať. A, a to je dôležité, čím je klient mladší, tým menej si musí z platu na dôchodok odkladať.

Na zrušenie negatívneho dopadu dôchodkového stropu, teda dorovnanie chýbajúcich 45 eur, stačí, ak by si 40-ročný klient s priemernou mzdou 1000 eur v hrubom odkladal mesačne cca 30 eur, teda zhruba 3,5 až 4 % jeho čistej mzdy.

Toto sporenie však nenahradí iné negatívne vplyvy súčasnej alebo budúcej legislatívy na dôchodok. Napríklad nenahradí matkám výpadok dôchodku z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky a z dôvodu toho, že pôjdu na dôchodok skôr. Ich dôchodok bude odhadom nižší ešte o ďalších 5 až 10 %. Preto by si mali odkladať na jeseň života aspoň 40-45 eur mesačne, teda okolo 5,5 až 6 % čistej mzdy.

Čas je v prípade financií a sporení na strane klienta. Čím viac času má, tým viac mu dokážu peniaze zarobiť. Preto by mali mladší klienti využiť svoju výhodu a sporiť si na dôchodok obdobné sumy resp. percento zo svojich príjmov. Ak by si 30 ročný klient sporil 40 eur mesačne, jeho dôchodok by mohol byť vyšší o zhruba 140 eur mesačne. Tým by si zabezpečil nie len zrušenie dopadov legislatívy, ale ešte by si aj prilepšil.

Príklad počíta so sporením od veku 25, 30, 40, 50 rokov do 64 rokov, pri inflácii 2 % ročne a priemerným zhodnotením sporenia 6 % ročne.

Spôsobov, ako si zlepšiť kvalitu života na dôchodku, je samozrejme viac. Dlhodobé pravidelné sporenie je však dostupné takmer pre každého.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria